Follow by Email

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ


Οσον αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδυτών, αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Β' κύκλος για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.
Οι επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες είναι οι παρακάτω:
1. Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
2. Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
3.Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κ.λπ.)

4. Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κ.λπ.)
5. Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλαρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.)
6. Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά κ.λπ.)
7. Αγορά ειδικού εξοπλισμού (π.χ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
8. Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπροστασίας
9. Συστήματα ασφαλείας (κάμερες - συναγερμοί κ.λπ.)
10. Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κ.λπ.)
11. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
12. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
13. Συστήματα αυτοματοποίησης
14. Δαπάνες σχετιζόμενες με τη δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
15. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κ.λπ.)
16. Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.
17. Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κ.λπ.
18. Αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι 18 μήνες για τη μεταποίηση.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες ενισχύονται είναι οι παρακάτω:
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2. Νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3. Υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου
Οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιδότηση θα πρέπει:
·              Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους.
·              Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή ΑΕ.
·              Να απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα προσωπικό.
·              Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες.
·              Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών (τζίρος) της τριετίας τους να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ.
Η διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας
Για την άδεια λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καθώς και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας που ανήκει.
Στη πρώτη περίπτωση η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής θα του ζητήσει για την έκδοση της άδειας τα παρακάτω έγγραφα:
·              Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου και περιοχής.
·              Κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.
·              Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των ειδικών συσκευών, και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στον χώρο.
·              Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, στις διαδικασίες παραγωγής.
·              Εγκριση περιβαλλοντικών όρων (ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις).
·              Εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων.
·              Οικοδομική άδεια.
Στη δεύτερη περίπτωση η Διεύθυνση Ανάπτυξης θα ζητήσει από τον επενδυτή για την έκδοση της άδειας τα παρακάτω έγγραφα:
·              Αίτηση
·              Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο
·              Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση
·              Βεβαίωση χρήσης γης
·              Πιστοποιητικό πυροπροστασίας (εφόσον απαιτείται)
·              Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από Διεύθυνση Κτηνιατρικής
·              Οικοδομική άδεια
·              Δηλώσεις Μηχανικών και ιδιοκτητών
·              Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά καταλληλότητας για ατμολέβητα, ατμογεννήτρια, δεξαμενή υγραερίου (εφόσον υπάρχουν)
Πού θα απευθυνθώ
FOODTEC - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
Δημοσθένης Μ. Τριανταφυλλίδης, Γεωπόνος ΑΠΘ, ΜΒΑ
Μυτιλήνης 67, Πολίχνη - Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 6944324715 ? 2310587254
E-mail: dmtriantafyllidis@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου